Privacyverklaring jeskevanroekel.nl

JeskevanRoekel.nl, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze  privacyverklaring.  


Persoonsgegevens die ik verwerk:  

JeskevanRoekel.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan  JeskevanRoekel.nl (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 

 • Voor- en achternaam; 
 • Adresgegevens; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Overige gegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in  correspondentie en/of telefonisch; 
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website; 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen; 
 • Bankrekeningnummer. De manier waarop ik gegevens verzamel:  

JeskevanRoekel.nl verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier,  het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen  of iets dergelijks. JeskevanRoekel.nl verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond  van een overeenkomst welke u met JeskevanRoekel.nl heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht. Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:  

JeskevanRoekel.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om uw betaling af te kunnen handelen; 
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden; 
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren; - Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten; 
 • Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken; 
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte; 
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren. Hoelang ik persoonsgegevens bewaar:

JeskevanRoekel.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens  worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.  

  

  

Delen van persoonsgegevens met derden:  

JeskevanRoekel.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering  van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn  opdracht, sluit JeskevanRoekel.nl een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en  vertrouwelijkheid van uw gegevens. JeskevanRoekel.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:  

JeskevanRoekel.nl gebruikt functionele, technische en tracking cookies. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:  

De volgende rechten heeft u ten aanzien van jouw persoonsgegevens: 

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen; 
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen  de verwerking van uw persoonsgegevens door JeskevanRoekel.nl; 
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij JeskevanRoekel.nl een verzoek kan indienen  om de persoonsgegevens die JeskevanRoekel.nl van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u  genoemde organisatie, te sturen.  


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking  van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jeskevanroekel.nl. JeskevanRoekel.nl reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek. 

  


Hoe ik persoonsgegevens beveilig:  

JeskevanRoekel.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,  onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens  toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jeskevanroekel.nl.